Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internet.

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. For betingelser som næringsdrivende eller som butikk på Wikka, bla deg ned til "vilkår for nye butikker på Wikka"

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger Firmanavn: Wikka Norge AS
Kontaktadresse: Gangveien 10, 3960 Stathelle
E-post: post@zerogruppen.no
Telefonnummer: 459 16 832
Organisasjonsnummer: 920 952 313

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Ved netthandel har kjøper 14 dagers åpent kjøp.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. (6)

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen. F

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.(9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr. 20,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger (12)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


18. Kildeliste

1.
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

VILKÅR FOR NYE BUTIKKER PÅ WIKKA


1.SAMHANDELSBETINGELSER

1.1

Nye Butikker som registrerer seg på Wikka.no er bundet av Wikka sine samhandelsbetingelser

2.YTELSER

2.1

Butikken forplikter seg til å ta imot, behandle og levere kunders bestillinger som har blitt gjort via wikka.no, og bes behandle alle bestillinger innen 24 timer.

2.2

Butikken forplikter seg til kontinuerlig å kontrollere at de opplysninger og produkter de presenterer på wikka.no er korrekte og oppdaterte, også under lagerstatus.

2.3.

Når butikken godkjenner en bestilling utført på wikka.no godkjenner de også at Wikka kan fakturere butikken for frakt i henhold til faste kostnader. Butikken skal med respektive fraktleverandør bruke fraktavtale gitt av Wikka. Ved misbruk eller feilbruk av Wikkas fraktavtale vil butikken bli etterfakturert i sin helhet. Ved grovt/gjentatt mis-/feil- bruk av fraktavtalen forbeholder vi oss retten til å nekte butikken bruk av mis-/feilbrukte sendingsmetoder.

2.4

Om en kunde bestiller et produkt som finnes hos flere aktører på wikka.no sendes forespørselen om leveranse til alle butikker som selger varen, om ikke kunden har valgt produktet rett fra din butikk. Den første aktøren som aksepterer bestillingen gjennom butikkens administrasjonssystem på wikka.no, tilegner seg retten til å levere bestillingen til kunden.

2.5

Svarer en butikk ikke på en bestilling innen 24 timer innen- for kontortid 10-18 på hverdager, sendes den automatisk ut som en forespørsel til de andre butikkene på wikka.no som da får overta bestillingen.

2.6

Rundt juletider forplikter butikken seg til å tilby lengre tidsperiode for kundens returrett. Fra den 20. november hvert år, skal kunden ha rett til å returnere varer til og med den 15. januar påfølgende år. Ved slike tilfeller kommer til- bakebetaling etterskuddsvis ihht. punkt 3.2 den 16. januar.

Først da pengene er tilgjengelig.

3. PRISER OG BETALING

3.1

Prisene for butikkens anvendelse av www.wikka.no fremgår av Wikka sin gjeldende prisliste. Wikka forbeholder seg rett til å endre prisene med 1 måneds varsel. Med mindre butikken senest 14 dager etter mottakelsen av meddelelsen har reagert på dette eller oppsagt samarbeidsavtalen, anses de meddelte endringer heretter som akseptert av butikken.

3.2

Wikka sender i etterkant av den 1. i måneden butikken et oppgjør av alle transaksjoner mellom butikken og Wikka. Dette oppgjøret kan også finnes online på butik- kens administrasjonsside. Utbetaling skjer daglig, ukentlig eller månedlig avhengig av hva du ønsker.

3.3

Hvis butikken har en samlet avvisningsprosent på over 10%, og avviser en ordre mottatt fra Wikka, gir Wikka automatisk et gebyr à kr 50,- per avviste produkt, som blant annet brukes til å vinne kunden(e) tilbake. Ved gjentatt høy avvisningsprosent vil Wikka vurdere tiltak, og i verste fall stenging i en periode, for å få denne ned igjen.

3.4.

Ved forsinket betaling er Wikka etter eget valg berettiget til enten å motregne sitt tilgodehavende eller beregne renter med 1,5 % per påbegynt måned fra siste betalings- dag og inntil beløpet er kreditert på Wikka sin bankkonto. Eventuelle omkostninger ved gjennomførelese eller inndrivelse av en for sen betaling avholdes av butikken. Ved for sen betaling påløper et purregebyr på 100 kr.

Dersom Wikka velger å avbetale opprettelsen, vil butikken bli pålagt et tilvalg på deres gjeld, som blir avbetalt fra deres omsetning på Wikka. Er opprettelsesgebyret ikke betalt innen 3 måneder fra opprettelsesdatoen, vil butikken bli videresendt til rettslig inkasso.

Ved grovt mislighold av betalinger for ytelsen som f.eks innbetalinger av opprettelse og månedlig fee eller annet (og/eller nedbetalingsplan) vil butikken bli sendt til inkasso for kontraktens fulle verdi, også om denne ikke har utløpt enda.

3.5

Mottatte betalinger fra betalingskort som Visa, Eurocard og Mastercard, faktura via til enhver tid gjeldende betalingsløsning, samt direktebetaling via bank inngår i månedsoppgjøret for den periode hvor betalingen har valør for Wikka.

3.6

Er butikken uenig i Wikka sitt foretatte månedsoppgjør skal butikken reklamere innen 14 dager fra avsendelsen av oppgjøret til butikken.

3.7

Hvis butikken ved en feil aksepterer en bestilling mottatt på Wikka, og butikken etterfølgende vil ha denne aksepterte bestillingen annullert, pålegges det kr 50,- i administrasjonsgebyr som tilvalg til butikken. Det er derfor viktig å dobbeltsjekke at man har varen på lager før ordren aksepteres.

3.8

På wikka.no tilbys sluttkunden fri frakt. Denne kostnaden dekkes av butikken. Wikka tilbyr flere løsninger for billigst mulig frakt via den fraktavtalen Wikka har med Bring/helthjem etc. Butikken er forpliktet til å bruke denne. Butikken er også forpliktet til å bruke Wikkas sendingsposer. Ref. pkt. 4.4.

3.9

Wikka forbeholder seg retten til, opptil 5 ganger i året (Hvorav den ene er black Friday), å arrangere opptil 48 timers shopping-event der hele sortimentet forhåndsrabatteres med 30 %. Normal kommisjon frafaller ved disse eventene, og det vil være en standardkommisjon på 5% eks. mva i tillegg til rabatten. Butikken vil ved hvert shopping-event bli fakturert med samme pris som planen butikken på tidspunktet benytter seg av eks MVA, i eventavgift til å dekke ekstra markedsføringskostnader i forbindelse med eventet. Alle butikker deltar automatisk.

3.10

Kommisjon beregnes av salgsprisen ink. mva. på wikka.no.

4.BUTIKKENS GARANTIER

4.1

Butikkens garanti består av en forpliktelse til å ta avsendte varer I retur innenfor 14 dager etter at kunden har mottatt varen iht. norsk lovgivning om fjernsalg, hvis varen er i samme stand som ved avsendelse.

4.2

Hvis kunden krever et forholdsmessig avslag i prisen forandrer dette ikke størrelsen av det transaksjonsgebyret som Wikka mottar for å ha formidlet bestillingen. Derfor beregnes transaksjonsbeløpet på grunnlag av den pengemessige størrelse av den feilfrie bestillingen. Ved refundering av et beløp til kunder som har refundert eller angret sin bestilling så beholder Wikka sin kommisjon, kunden får tilbakebetalt sitt beløp og butikken må betale kommisjon på varen. Dette for å dekke opp arbeidet med en retur eller annet.

4.3

Butikken er forpliktet til aktivt å markedsføre den samlede butikksplatform – wikka.no. Herunder klistremerker på butikksfasade, flyers på desken, sosiale medier og andre markedsføringstiltak tilbudt av wikka.no.

4.4

Butikken er forpliktet til å bruke Wikkas forsendelsesposer på alle forsendelser knyttet til Wikka-bestillinger. Posene kan kjøpes fra Wikka i henhold til prisliste. Ved mislig- holdelse av dette punktet vil butikken bli ilagt et halvårlig gebyr pålydende kr 5000,- inntil dette punktet er oppfylt. Dette kravet er vitkig da du som butikk ikke kan bruke egne logoer eller annet for å dirigere trafikken inn på din egen nettbutikk. Kunder som du som butikk har kommet i kontakt med på Wikka skal ikke bli utsatt for markedsføring til dere sider.

5.WIKKAS GARANTIER

5.1

Wikka tilstreber at www.wikka.no er tilgjengelig og anvendelig for kunden 24 timer i døgnet. Wikka står ikke ansvarlig for manglende tilgjengelighet eller anvendelighet av www.Wikka.no som skyldes tekniske problemer hos underleverandører av Internett, hjemmesidedesign, teknologi og hosting, eventuelle PBS-gateway services krevende vedlikeholdelse, oppdateringer, XML overføringer eller lignende.

6.ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

6.1

Wikka er uten ansvar for tap som følge av indirekte skade og følgeskade, tap av forventet avanse eller besparelse, tap av data og i forbindelse med teknisk feil, tap av omkostninger i forbindelse med deres etablering, tap av goodwill, tap i forbindelse med forvanskning av meddelelser eller annen lignende følgeskade.

6.2

Foretar kunden betaling via betalingskort som Visa, Euro- card og MasterCard, og betalingen tilbakeføres som følge av mangler ved butikkens levering, eller tilbakeføres betaling som følge av misbruk av betalingskortet, har butikken ikke krav på å motta betaling fra Wikka Norge. Wikka er videre berettiget til å motregne ethvert krav i den anledning overfor butikken i senere betalingskrav butikken måtte få fra Wikka.

6.3

Butikken skal holde Wikka skadesløs for ethvert krav som måtte bli reist mot Wikka av kunder som utspringer av butikkens manglende eller mangelfulle levering av den bestilte ordre, manglende overholdelse av nærværende alminnelige betingelser for samarbeid, samarbeidsavtalen, sikkerhetsforskrifter eller retningslinjer forøvrig og/eller den til enhver tid gjeldende lovgivning forøvrig.

6.4

Butikken er pliktig til å la seg saksøke og bli med ved samme forum som behandler en sak mot Wikka om butikkens ytelse.

7. IMMATERIELLE RETTIGHETER

7.1

Butikken garanterer Wikka at butikkens navn, logo, opplastede produktbilder og annet materiale ikke krenker noen patent, varemerke, opphavsrett, design eller andre rettigheter tilhørende tredjepart. Wikka er berettiget til å benytte førnevnte i markedsføringsregi, samt i andre hensikter på denne nettside og sosiale medier. Reiser tredjepart krav mot Wikka for butikkens navn, logo, opplastede produktbilder og annet materiales krenkelse av tredjeparts rettigheter, er butikken forpliktet til å friholde Wikka for etthvert krav, herunder erstatningskrav, interne og eksterne omkostninger mv.

7.2

Wikka er berettiget til å avvise/fjerne produkter uten å varsle butikken så lenge Wikka mener at produktene ikke samsvarer med de retningslinjer som er satt for hvordan produktene skal presenteres på Wikka sin salgsplattform. Dette være seg produktinformasjon, bruk av modell samt bildekvalitet og/eller oppløsning.

7.3

Produkter eldre enn 6 måneder gamle, som ikke har fått noen salg eller klikk på 4 måneder, vil bli deaktivert og foreslått nedsatt. Om man velger å godta, vil produktet bli nedsatt, lagt ut på salgssidene våre og promotert her. Dersom dette avslås, vil produktet bli fjernet fra nettsiden. Dersom det ikke reageres innen 7 dager vil produktet automatisk bli nedsatt med 25%. Dersom produktene fortsatt ikke har solgt innen 4 måneder fra de er blitt nedsatt vil produktene fjernes fra nettsiden. Man vil kunne se produktene det gjelder I tilsendt mail.

7.4

Samtlige bilder som Wikka har tatt forblir Wikka sin eiendom og kan, såfremt ikke Wikka skriftlig avtaler annet, kun brukes på Wikka sin plattform. Om et bilde brukes i strid med ovennevnte avtale har Wikka krav på erstatning à 2.500 kr per bilde. Den nevnte erstatningen frigir ikke bildet fra Wikka sitt eierskap og begrenser ikke Wikka sin rett til fremtidig kompensasjon ved eventuelt senere misbruk.

7.5

Når butikken mottar salgsklare bilder skal disse produkt- bildene være opplastet og lagt ut på Wikka sin salgsplattform innen 10 virkedager. Hvis butikken ikke reagerer, og overstiger disse 10 virkedagene vil det tilkomme et gebyr på kr 499,- eks. mva. Wikka sender ut en e-post til e-postadressen som er oppgitt i butikkinformasjonen, som butikken har lagt inn på Wikka sin administrasjonsside, www.wikka.no under “forhandlere”, e-postadresse wikka.php. Denne e-posten sendes ut når bildene er klare til bruk. Dette gjelder hvis butikken har bestilt tid i vårt fotostudio for å ta produktbilder til bruk på siden.

7.6

Det er til enhver tid butikkens ansvar at wikka.no har butikkens korrekte kontaktopplysninger. Endringer må meldes til butikk@wikka.no og er først gjeldende etter bekreftelse fra wikka.no.

8. KONKURRANSEKLAUSUL

8.1

Butikken må, i samarbeidsavtalens løpetid, hverken direkte eller indirekte ha økonomisk interesse i noen virksomhet som helt eller delvis driver konkurrerende virksomhet mot Wikka i Skandinavia. Butikken er også uberettiget til, i den nevnte periode, å være medlem av en annen sammenslutning eller samarbeid av noen art med tredjepart som konkurrerer med Wikka. Ved konkurrerende virksomhet forstås blant annet, men ikke begrenset hertil, at den pågjeldende tredjepart eller sammenslutning helt eller delvis har samme formål og/eller utfører samme eller lignende funksjoner som Wikka. Du som butikk kan sende en forespørsel til Wikka om det er greit at butikken selger varer både på Wikka og hos en av våre konkurrenter, dette skal Wikka så langt det er mulig prøve å si ja til.

8.2

Butikken skal i samarbeidsavtalens løpetid hverken direkte eller indirekte markedsføre sin egen webshop eller andre konkurrerende nettbaserte virksomheter overfor kunder som butikken er kommet i kontakt med pga. Wikka. (Les også pkt. 4.4 om sendingsposer). Enhver overtredelse av denne paragraf medfører et erstatningskrav på 75.000 kr. for hver overtredelse, samt øyeblikkelig oppsigelse av samarbeidet. Du som butikk får tilgang til en enorm kundedatabase og markedsføring verdt flere titals tusen kroner, det er IKKE lov å misbruke dette til egen vinning.

9. IKRAFTTREDELSE OG OPPSIGELSE

9.1.

Samarbeidsavtalen trer i kraft når den Admin har godkjent din forhandlerkonto, eller systemet er tatt i bruk, og gjelder inntil avtalen sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig varsel til den 1. i måneden. Dersom butikken sier opp avtalen skal både inneværende og neste måneds avgift betales. Butikken kan til enhver tid kreve seg fjernet fra www.wikka.no, dog må avtalen betales i henhold til kontrakten.

9.2

Forhåndsbetalte vederlag i form av abonnement, opprettelse m.v. refunderes ikke.

10. VESENTLIG BRUDD

10.1

Dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlig brudd av sine plikter etter samarbeidsavtalen, og dette bruddet ikke er korrigert senest 5 dager etter at krav om korrigering er fremsatt (forutsatt at bruddet etter sin art kan korrigeres), kan den ikke misligholdende part heve avtalen, og i det omfang samarbeidsavtalen ikke foreskriver annet, kreve erstatning for det tap som den ikke misligholdende part måtte lide ved misligholdelsen. Ved gjentatte tilfeller av betalingsmislighold og kunders klager over butikken er Wikka berettiget til å oppheve samarbeidet med øyeblikkelig virkning, uansett om bruddet er korrigert.

10.2

Omtaler butikken Wikka på en måte som kan skadeliggjøre Wikka sitt omdømme/renommé, sjikanerer kunder eller andre butikker på Wikka kan Wikka avslutte samarbeidet med øyeblikkelig virkning uten refundering av forhåndsbetalte fordringer.

11. ENDRING AV SAMARBEIDSAVTALEN

11.1

Wikka kan med et varsel på 1 måned endre vilkårene i både samarbeidsavtalen og de nærværende alminnelige betingelser for samarbeidet. Butikken vil bli meddelt slike endringer via administrasjonsmodulen eller e-post. Med mindre butikken senest 14 dager etter meddelelsens offentliggjørelse har reagert heretter eller oppsagt samarbeidsavtalen med det i pkt. 9 angivne varsel, anses de meddelte endringer heretter som akseptert av butikken. De til enhver tid gjeldende betingelser kan alltid finnnes på Wikka.no sin administrasjonsmodul.

12. OVERDRAGELSE

12.1

Wikka er berettiget til å overdra rettigheter og forpliktelser ifølge samarbeidsavtalen til tredjepart.

12.2

Butikken kan kun med Wikka sitt uttrykkelige og skriftlige samtykke overdra sine forpliktelser og rettigheter til tredjepart.

12.3

Om en tredjepart overtar butikkens rettslige status, overtar de alle eventuelle forpliktelser som har oppstått før tidspunktet for overtakelsen. Butikken som overlater sine rettigheter og forpliktelser, befries fra ansvar når forpliktelsene som har oppstått før tidspunktet for overtakelsen er fullførte.

13. TAUSHETSPLIKT

13.1

Innholdet i samarbeidsavtalen samt all ytterligere informasjon om andre part er konfidensielt, med mindre denne informasjonen er tilgjengelig for offentligheten. Wikka har rett til å bruke butikkens navn som referanse.

14. FORCE MAJEURE

14.1

Wikka er uten ansvar overfor butikken, dersom det foreligger force majeure, som har innvirkning på Wikka sine forpliktelser i henhold til samarbeidsavtalen. Force majeure anses blant annet som krig, mobilisering, naturkatastrofer og streiker, lockout, brann, uteblitt/forsinkede leveranser fra underleverandører, skadelse av produksjonsapparat, edb-virus, arbeidsudyktighet eller oppsigelse av nøkkelmedarbeidere, import og eksportrestriksjoner, feil, nedbrudd eller andre driftsforstyrrelser utenfor WIkka sin kontroll.

15. LOVVALG OG VERNETING

15.1

Enhver tvist som måtte oppstå mellom Wikka og butikken skal avgjøres etter norsk rett.

15.2

Verneting er Nedre Telemark Tingrett.

15.3

Wikka har rett til å sitere butikken i rettssalen, hvor en evt. sak mot Wikka måtte være reist.

SPØRSMÅL

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg, eller innsigelser til Wikka Norges behandling av personopplysninger, kan rettes til Wikka Norge AS fortrinnsvis per post:

Wikka Norge AS - Gudrunsvei 21, 3913 Porsgrunn

Eventuelt E-post til : post@wikka.no

Ditt samtykke

Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i vår personvernpolicy. Klikk her for å se vår personværnerklæring - https://wikka.no/personvernerklaering/?aff_id=31


Endringer i handels-betingelsene våre

Hvis vi bestemmer oss for å endre vilkår eller betingelser, legger vi inn endringene på denne siden, og / eller oppdaterer endrings datoen for endringen nedenfor.


Denne policyen ble sist endret 13.12.2018